top of page

ETICKÝ KODEX

(ZÁSADY SUBJEKTŮ JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM INICIATIVY KYBEZ)

Zásady dodržování práva, morálky a etického chování

Veškerá činnost Iniciativy KYBEZ, jakož i všechny subjekty jednající jménem nebo prostřednictvím Iniciativy KYBEZ jsou povinni respektovat zásady dodržování práva, morálky a etického chování, jež zahrnuje dodržování:

 • platných právních předpisů České republiky,

 • morálních a etických bestpractices České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance,

 • pravidel etického jednání a chování v souladu s Etickým kodexem.

Pro Iniciativu KYBEZ jakož i všechny subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ je nepřípustné tolerovat jakoukoli formu nekalého jednání, trestné činnosti, neetického jednání nebo jinak difamující činnosti, která by jí mohla být přičítána nebo činěna ve prospěch nebo v zájmu Iniciativy KYBEZ. Jakékoli výše uvedené jednání je zcela nepřípustné v jakékoliv formě a je v přímém rozporu se zájmy a vytyčenými cíli Iniciativy KYBEZ.

Odpovědnost za obraz Iniciativy KYBEZ

Iniciativa KYBEZ v souladu s Etickým kodexem zachovává vytyčené standardy chování a integritu (tj. čestné a transparentní jednání a chování) v celém rozsahu Iniciativy KYBEZ. Všechny subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ se aktivně podílí na šíření Etického kodexu a dbají na jeho uplatňování v praxi. Snahou Iniciativy KYBEZ je naplňovat etické, ekologické, sociální a další závazky vůči veřejnosti, a to v celém rozsahu činnosti Iniciativy KYBEZ s ohledem na její společenskou odpovědnost a s cílem zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo Iniciativu KYBEZ jakkoliv poškodit na veřejnosti.

Vzájemný respekt, poctivost a integrita

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ dodržují veškeré povinnosti vyplývající jim z platných právních předpisů ČR, včetně přímo aplikovatelného práva EU a Etického kodexu, zejména vůči orgánům veřejné moci a dalším subjektům, resp. externím partnerům, se kterými jednají, vstupují do jednání nebo jsou v přímém nebo zprostředkovaném kontaktu.

Iniciativa KYBEZ:

 • ctí fundamentální zásady základních lidských práv a svobod, zejména zajišťuje srovnatelné podmínky pro všechny subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ, a to bez rozdílu věku, rasy, barvy pleti, jazyka, národnostního, etického nebo sociálního původu, náboženství, pohlaví nebo hendikepu;

 • netoleruje násilí, výhrůžky, zastrašování, jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti;

 • respektuje lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce;

 • prosazuje vědeckou spolupráci a ochotu sdílet informace a poznatky získané v souvislosti s činností Iniciativy KYBEZ;

 • prosazuje inovace, přínosné změny, nové návrhy a řešení do praxe.

Vztah k úředním osobám

Iniciativa KYBEZ zakazuje subjektům jednajícím jejím jménem, přislíbit jménem Iniciativy KYBEZ, schválit poskytnutí či poskytnout jakýkoli úplatek čí výhody úřední osobě za účelem přesvědčení takové osoby k provedení jakéhokoliv kroku nebo rozhodnutí, které by napomohly k získání nebo udržení obchodní zakázky.

„Úřední osobou” se v této souvislosti rozumí:

 • jakákoliv osoba zastávající funkci zaměstnaná nebo pracující či jakýkoli jiný zástupce nebo představitel, pokud plní úkoly státu nebo územně samosprávného celku a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů,

 • jakákoliv politická strana, její funkcionář, zaměstnanec či osoba jednající pro či za politickou stranu či kandidáta na veřejnou funkci,

 • jakákoliv úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace,

 • jakákoliv osoba zastávající funkci, zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu, v mezinárodní soudní organizaci či nadnárodní organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného, popř. v jejím orgánu nebo instituci, zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát, pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu.

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ nesmí přímo či nepřímo realizovat, přislíbit nebo schválit poskytnutí úplatku nebo čehokoliv hodnotného nebo jakékoli výhody osobě za účelem přesvědčení takové osoby k provedení jakéhokoliv úředního kroku nebo rozhodnutí, které by napomohly Iniciativě KYBEZ k získání nebo udržení obchodní zakázky.

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ nesmí poskytnout finanční plnění jakékoliv úřední osobě nebo nabídnout úřední osobě jakékoliv věci nebo jakoukoli výhodu bez ohledu na jejich hodnotu jakožto nevhodný podnět pro takovou úřední osobu ke schválení, náhradě, předepsání nebo nákupu produktů subjektů jednajících jménem nebo prostřednictvím Iniciativy KYBEZ, k ovlivnění výsledku výběrových řízení nebo k jinému protizákonnému, byť i jen nevhodnému jednání ku prospěchu subjektů jednajících jménem nebo prostřednictvím Iniciativy KYBEZ. Iniciativa KYBEZ vyžaduje zachovávat výše uvedená pravidla rovněž od všech svých obchodních partnerů, a to zejména s důrazem na to jednat a chovat se v souladu s Etickým kodexem a platnými právními předpisy.

Dodržování závazných pravidel hospodářské soutěže

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ jsou povinny dodržovat veškerá pravidla hospodářské soutěže a jsou povinny se zdržet jakéhokoli protiprávního jednání (zejm. pletichaření, zjednávání výhody) ve vztahu k veřejným, ale i soukromým soutěžím, zakázkám a výběrovým řízením.

Obchodní jednání

Iniciativa KYBEZ nabízí a propaguje výrobky a služby subjektů jednajících jménem Iniciativy KYBEZ bezplatně, nezaujatě a na podkladě jejich veřejných portálů a produktových listů. Obchodní vztahy subjektů jednajících jménem Iniciativy KYBEZ musí být v souladu s platnými právními předpisy České republiky. V obchodní činnosti dbají subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ právních předpisů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud jim z těchto předpisů nějaké povinnosti vyplývají.

Obchodní zdvořilost

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ nemohou dávat nebo přijímat dary a pozornosti neodpovídající běžným obchodním zvyklostem, které by mohly být chápány jako úplatek nebo zvláštní výhoda. Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ nesmějí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat nebo akceptovat dary za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů, s výjimkou firemních dárků malé hodnoty (s logem firmy). Jiné dary musí být taktně odmítnuty.

Pravidla pro zadávání zakázek a vyjednávání obchodních vztahů

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ, které chtějí v souvislosti se svým jednáním v souvislosti s Iniciativou KYBEZ získat zakázku, vždy provádí i očekávají čestné, nepředpojaté a důvěrné jednání. Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ v soutěži o zakázky nesmějí být jakkoli nezákonným, ale byť i jen nečestným způsobem upřednostňováni nebo znevýhodňováni, podobně ani zákazníci – odběratelé.

Poskytování darů Inciativou KYBEZ

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ mohou poskytovat účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní a politické apod.

Pravidla o střetu zájmů

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ jsou nezávislé právnické a fyzické osoby, jež nejsou ve své činnosti omezovány, resp. Iniciativa KYBEZ nestanoví vlastní pravidla o střetu zájmů, střet zájmu není rovněž Iniciativou KYBEZ definován či jinak řešen.  Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ jsou vázáni dodržováním platných právních předpisů, Etickým kodexem a jsou nabádáni k zachovávání maximální důvěrnosti a etickému jednání a chování. Efektivní spolupráce v Iniciativě KYBEZ vyžaduje korektní, pravdivé a transparentní poskytování informací mezi subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ, a to i ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinné mlčenlivosti subjektů jednajících jménem Iniciativy KYBEZ uložené jim právním předpisem anebo smlouvou. Veškeré zprávy, výkazy, sestavy dat pro interní a rovněž externí potřebu musí být vedeny průkazně, řádně, odpovídat skutečnosti a popřípadě být činěny v kvalitě a rozsahu požadované platnou právní úpravou. V interních záležitostech Iniciativy KYBEZ, které nebyly dány veřejnosti ve známost, je třeba zachovávat mlčenlivost. Tyto interní záležitosti nejsou veřejně přístupné a jsou dle své povahy považovány za důvěrné informace, obchodní tajemství nebo know-how. Každou informaci tohoto charakteru musí subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ, které tuto informaci poskytují, označit jako „Důvěrnou“.

Stížnosti a podněty

Subjekty jednající jménem Iniciativy KYBEZ mohou vznést stížnost nebo poukázat na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení platných právních předpisů či Etického kodexu, a to prostřednictvím sdělení představenstvu Iniciativy KYBEZ. Za účelem sdělení stížností či podnětů Iniciativa KYBEZ rovněž zřizuje Etickou linku, na kterou může každý subjekt jednající jménem Iniciativy KYBEZ sdělit své případné poznatky či učiněná podezření z protiprávního, nemorálního, neetického či jinak difamujícího chování v rámci Iniciativy KYBEZ. Etická linka má adresu: compliance@kybez.cz.

Každý podnět předaný Iniciativě KYBEZ do rukou představenstva nebo prostřednictvím Etické linky bude detailně prošetřen a v případě zjištěných pochybení či porušení závazných pravidel chování, budou přijata nápravná opatření či oznámení příslušným orgánům. Nejsou povolena a tolerována jakákoliv odvetná opatření proti osobě, která poskytla podnět k šetření. Bez ohledu na skutečnost, zda byla ze strany subjektů jednajících jménem Iniciativy KYBEZ využita Etická linka či nikoliv, je jim zakázáno činit jakékoliv kroky nebo rozhodnutí, které by mohly vést k:

 • maření předmětného šetření;

 • ovlivňování svědků;

 • ovlivňování nebo pozměňování důkazních prostředků, dokumentů atd.;

 • přijetí takových opatření, která by vedla k eliminaci šetření samotného nebo ovlivnění jeho závěrů. 

 

Etický kodex byl zpracován ke dni 12.02.2021

bottom of page