top of page

STANOVY SPOLKU INICIATIVA KYBEZ z.s.

Čl. I.  Úvodní ustanovení

1.  Název spolku: Iniciativa KYBEZ z.s. (dále též "Spolek").

2.  Sídlo spolku: Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1

3.  Iniciativa KYBEZ z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Veškeré záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí odpovídajícími ustanoveními zmíněného zákona.

4.  Spolek je samosprávný, otevřený, nepolitický a dobrovolný svazek členů – fyzických a právnických osob (dále též "Členové" nebo jednotlivě jako "Člen"), vedených společným zájmem při naplňování cílů a účelu uvedených v Čl. II.

5.  Spolek je nevýdělečnou organizací a nemá politické či náboženské cíle.

6.  Spolek nevytváří organizační jednotky, jež by byly oprávněny jednat svým jménem.

Čl. II.  Účel, cíle a předmět činnosti Spolku

1.  Spolek je sdružení pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kyberbezpečnosti a obrany.

2.  Spolek definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých Členů v souladu s dále uvedenými cíli.

3.  Cíle Spolku jsou zejména:

     a) snaha o bezpečnější veřejný digitální prostor a kvalitní život v něm;

     b) vytváření prostředí pro přiměřené vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, a to na všech úrovních vzdělávání ve společnosti;

     c) celospolečenská osvěta v oblasti kyberbezpečnosti a prosazování teze "Bezpečnost informací je nejen zákonná povinnost, ale existenční nutnost";

     d) prosazení doktríny permanentního inovačního cyklu v oblasti kyberbezpečnosti;

     e) důsledné a komplexní řešení kyberbezpečnosti při všech aktivitách veřejných institucí v digitálním prostoru.

4.  Jako hlavní činnost Spolek především:

     a) poskytuje expertní a poradenskou činnost v oblasti vzdělávání a kyberbezpečnosti;

     b) vytváří odborné komise a pracovní skupiny a organizuje jejich činnost;

     c) vytváří názorové a odborné diskusní platformy pro otázky z oblasti kyberbezpečnosti;

     d) spolupracuje s předními akademickými institucemi prostřednictvím vlastní akademické rady;

     e) participuje na přípravách legislativních norem a metodik zabývajících se digitalizací a kyberbezpečností;

     f) koordinuje přístup svých Členů při řešení problematiky kyberbezpečnosti a vytváří a prezentuje společné názory a stanoviska v mediálním prostoru;

     g) organizuje setkávání svých Členů se zájemci o problematiku kyberbezpečnosti, otázky jejího řešení a vzdělávání v této oblasti.

5.  Spolek vykonává svou činnost ve prospěch svých Členů i nečlenů bezúplatně. V odůvodněných případech a po odsouhlasení Představenstvem může vykonávat vedlejší činnost k podpoře hlavní činnosti a za úplatu odpovídající minimálně výši nákladů vynaložených na takovou činnost. Výši poplatků za konkrétní činnosti určí Představenstvo. Případný zisk z této činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy Spolku.

6.  Při výkonu svých činností postupuje Spolek vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a vlastním Etickým kodexem.

Čl. III.  Členství

1.  Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství ve Spolku není na překážku členství v jiných spolcích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s účelem

a podmínkami členství ve Spolku.
2.  Členem Spolku se při splnění dále uvedených podmínek může stát každá fyzická osoba a právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v České republice nebo registrovaná ve státech Evropské unie, podporující účel, cíle a předmět činnosti Spolku, a to bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy či státní příslušnosti.
3.  Členství se váže na osobu Člena, je nepřevoditelné a nepřechází na jeho právního nástupce, a to ani děděním.
4.  Členství ve Spolku je řádné nebo čestné. Podle zaměření a specializace Člena je řádné členství v kategorii akademické, mediální, technologické nebo obecné. 

     a) Akademické členství předpokládá aktivitu, resp. příslušnost osoby Člena k akademické oblasti. 

     b) Mediální členství předpokládá, že osoba Člena vyvíjí aktivity v mediálním prostředí.
     c) Technologické členství předpokládá, že Člen je osoba, jejíž hlavní aktivitou je vývoj a prodej produktů a služeb z oblasti digitálního prostředí a kyberbezpečnosti.
     d) Obecné členství je určeno pro Členy, které nelze jednoznačně zařadit mezi kategorie uvedené pod písm. a) až c) tohoto odstavce.
O zařazení Člena do odpovídající kategorie rozhoduje Představenstvo s přihlédnutím k případnému požadavku Člena.
5.  Čestným členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která dlouhodobě prosazuje cíle Spolku a významným způsobem se podílí na jejich realizaci. 
6.  Pokud není dále uvedeno jinak, každý Člen má povinnost platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků a jejich splatnost určuje Platební řád, který přijímá Představenstvo na svém zasedání. Vydání Platebního řádu, jakož i jakékoliv jeho změny, oznámí Představenstvo Členům nejpozději do 10 dnů od data předmětného zasedání Představenstva. Lhůta splatnosti nesmí být kratší než 30 dnů od data oznámení.

Čl. IV.  Práva a povinnosti Členů Spolku

1.  Výkon práv a povinností Člena Spolku nesmí být přenechán jiné osobě.
2.  Řádný Člen má zejména tato práva:
     a) volit a být volen do orgánů Spolku, přičemž každý řádný Člen disponuje prostřednictvím svého oprávněného zástupce ve volbách jedním hlasem. Oprávnění hlasovat jsou platná pouze v případě, že Člen uhradil v řádné lhůtě všechny své závazky vůči Spolku a není proti němu vedeno řízení o ukončení členství ve Spolku;
     b) podávat návrhy včetně návrhů na zvolení osob do orgánů Spolku a doporučení všem orgánům Spolku;
     c) 
účastnit se Členského shromáždění Spolku a volně zde vyjadřovat názory;
     d) být informován o činnosti Spolku;
     e) užívat prostředky a zařízení Spolku a účastnit se akcí pořádaných Spolkem podle pravidel a za podmínek určených Představenstvem Spolku;
     f)  používat ve všech formách obchodního a veřejného styku oznámení, ze kterého je patrné jeho členství ve Spolku;
     g)  být uveden jako Člen Spolku v elektronických mediích Spolku.
3.  Každý Člen je povinen přispívat k naplňování cílů Spolku a současně s tím:
     a)  dodržovat Stanovy, Etický kodex a rozhodnutí orgánů Spolku;
     b)  řádně platit členské příspěvky, nebyl-li této povinnosti zproštěn rozhodnutím Představenstva;
     c)  oznámit Spolku nejpozději do 15 dnů vyhlášení úpadku, likvidaci, případně ztrátu podnikatelského oprávnění a oznamovat Spolku změny údajů, které mu byly poskytnuty v žádosti o přijetí za Člena;
     d)  upustit od veškerého konání, které je v rozporu se Stanovami a Etickým kodexem a/nebo které by mohlo jakkoliv uškodit zájmům či vést k poškození pověsti 

a dobrého jména Spolku či jeho jednotlivých Členů. 
4.  Čestný Člen má všechna práva a povinnosti jako každý řádný Člen, s výjimkou hlasovacího práva na Členském shromáždění, práva volit orgány Spolku a být

do nich volen. Čestný člen nehradí členské příspěvky.
5.  
Akademický Člen je zodpovědný za prezentaci svých služeb a zkušeností v elektronických mediích Spolku a na akcích Spolku. Zejména se od něj očekává aktivní přístup k systematickému a přiměřenému vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na všech vzdělávacích stupních. Má právo být volen do Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání.
6.  Mediální Člen je zodpovědný za prezentaci produktů, služeb a zkušeností Členů Spolku v obecné rovině v elektronických mediích Spolku a na akcích Spolku. Zejména se od něj očekává aktivní přístup k osvětě existenční nutnosti přiměřené kybernetické bezpečnosti a opatrnosti v digitálním (kybernetickém) prostoru

a aktivity směřující k vytváření pozitivního mediálního obrazu Spolku a jeho propagaci v mediálním prostředí. Má právo být volen do Mediální rady.
7.  Technologický Člen je zodpovědný za prezentaci svých produktů, služeb a zkušeností v elektronických mediích Spolku a na akcích Spolku a poskytování odborné konzultační pomoci akademickým a mediálním Členům. Má právo být volen do Rady pro informační technologie.
8.  Člen dle Čl. III. odst. 4. písm. d) se může stát členem odborné rady, ale v rámci její činnosti nemá při hlasování o jejích rozhodnutích hlasovací právo. Takový Člen může být členem více odborných rad.
9.  Při jakékoliv činnosti se mezi Členy nevylučují vzájemné obchodní vztahy.

Čl. V.  Vznik a zánik členství

1.  Členem Spolku se může osoba dle Čl. III. odst. 2. stát na základě vlastní žádosti prokazatelně doručené Představenstvu Spolku. V případě elektronické formy žádosti musí být tato podepsána platným elektronickým podpisem žadatele. V žádosti musí být uvedeny všechny údaje potřebné k jejímu řádnému posouzení, zejména pak:

     a)  identifikace žadatele (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu u fyzické osoby, obchodní název, IČO, adresa sídla a statutární zástupce

u právnické osoby);
     b)  kontaktní informace pro komunikaci u fyzické osoby;
     c)  jméno osoby oprávněné jednat za žadatele ve věci členství ve Spolku včetně kontaktních informací u právnické osoby;
     d)  důvody svého zájmu přijetí za Člena Spolku.
Součástí žádosti musí být vyjádření vůle žadatele bezpodmínečně akceptovat ustanovení Stanov a Etického kodexu Spolku okamžikem přijetí za Člena a prohlášení

o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely evidence Členů Spolku, a to po celou dobu jeho členství ve Spolku. 
V případě, že žádost nebude obsahovat všechny potřebné údaje, vyzve Představenstvo žadatele o doplnění. Žádost bude dále zpracovávána po doplnění požadovaných údajů.
2.  O přijetí za Člena po splnění podmínek uvedených v předchozím bodě, případně po doplnění informací o žadateli v rámci osobního rozhovoru s pověřenou osobou žadatele, rozhodne Představenstvo na svém nejbližším zasedání tajným hlasováním prostou většinou hlasů. Na přijetí žadatele za Člena není právní nárok.
3.  V případě zamítnutí žádosti o přijetí vyrozumí Představenstvo žadatele o této skutečnosti bez nutnosti uvedení důvodů nejpozději do 10 dnů. Novou žádost o přijetí může žadatel podat nejdříve po jednom roce od data zamítnutí jeho poslední žádosti. Představenstvo informuje o jednotlivých zamítnutých žádostech o přijetí Členy na nejbližším Členském shromáždění. Členské shromáždění je oprávněno dvoutřetinovou většinou všech hlasů uložit Představenstvu opětovné projednání žádosti

se žadatelem bez ohledu na jednoroční lhůtu.
4.  V případě kladného rozhodnutí o přijetí Představenstvo nejpozději do 10 dnů vyrozumí žadatele o této skutečnosti a informuje jej o povinnosti uhradit členský příspěvek, pokud tato povinnost vznikla a nebyl-li Člen této povinnosti zproštěn. Žadatel se stává Členem Spolku k datu úhrady členského příspěvku; v případě, kdy se na něj tato povinnost na základě předchozích ustanovení nevztahuje, stává se Členem Spolku k datu rozhodnutí Představenstva.
5.  O čestné členství nelze žádat. Čestné členství propůjčuje Představenstvo Spolku po osobním projednání se zájmovou osobou a s jejím souhlasem. Představenstvo informuje zájmovou osobu o propůjčení čestného členství nejpozději do 10 dnů od svého rozhodnutí. Zájmová osoba se stává Členem Spolku k datu rozhodnutí Představenstva. 
6.  Členství ve Spolku zaniká:
     a)  vystoupením Člena;
Člen může kdykoliv ukončit své členství ve Spolku oznámením prokazatelně doručeným Představenstvu Spolku. Členství zaniká k datu doručení oznámení Představenstvu;
     b)  vyloučením Člena;
o vyloučení Člena rozhoduje Představenstvo, a to především z následujících důvodů:
        i.  na Člena byl v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), pravomocně vyhlášen úpadek;
        ii.  Člen vstoupil do likvidace;
        iii.  nezaplacení členských příspěvků nebo jiné pohledávky Spolku vůči Členovi s prodlevou více jak 2 měsíce po termínu splatnosti, pokud Člen neprovedl úhradu předmětné částky, a to ani v dodatečně lhůtě určené v písemné upomínce a současně za podmínky, že celková výše pohledávek dosahuje minimálně dvou ročních členských příspěvků;
        iv.  Člen opakovaně jedná způsobem, jenž je v příkrém rozporu s účelem a cíli Spolku a/nebo s povinnostmi dle Čl. IV. odst. 3., byl na takové jednání upozorněn

a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě;
     c)  odebráním čestného členství;
Představenstvo může na základě vlastní iniciativy nebo na doporučení kteréhokoliv Člena Spolku čestné členství odebrat, pokud pominou důvody jeho propůjčení nebo pokud čestný Člen porušuje jakýmkoliv způsobem stanovy Spolku;
     d)  likvidací Člena;
     e)  úmrtím Člena;
     f)  zánikem Spolku.
7.  O rozhodnutí Představenstva o zániku členství dle písm. b), c) a f) odst. 6. tohoto článku je Člen písemně informován a s výjimkou důvodu dle písm. f) je mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě. 
8.  Člen má právo se proti rozhodnutí o zániku členství dle písm. b) a c) odst. 6. tohoto článku odvolat ve lhůtě 15 dní k Členskému shromáždění. Členské shromáždění je oprávněno dvoutřetinovou většinou všech hlasů rozhodnutí Představenstva zvrátit. V opačném případě se považuje rozhodnutí za platné.
9.  Pokud Člen nesjedná v k tomu mu poskytnuté lhůtě nápravu v případě dle odst. 7. tohoto článku, resp. Členské shromáždění rozhodnutí Představenstva po odvolání Člena nezvrátí dle ustanovení odst. 8. tohoto článku, Představenstvo vystaví písemný doklad o zániku členství a doručí jej Členovi. Členství zaniká k datu vystavení předmětného dokladu.
10.  Ukončení členství ve Spolku jakýmkoliv způsobem s výjimkou dle písm. e) a f) odst. 6. tohoto článku nezbavuje Člena povinnosti uhradit veškeré finanční závazky vůči Spolku.
11.  V souvislosti s vystoupením Člena tomuto nevzniká nárok na vrácení již uhrazených členských příspěvků, a to ani jejich poměrné části ani plateb za služby.

Čl. VI.  Seznam Členů Spolku

1.  Spolek vede seznam Členů (dále též "Seznam") a provádí v něm zápisy a výmazy skutečností, které se týkají členství jednotlivých Členů.
2.  Účelem vedení Seznamu je vytvoření uceleného a pravdivého přehledu o členství. Z důvodu naplnění zákonných povinností dle § 236 občanského zákoníku Seznam obsahuje:
     a)  jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště Člena u fyzických osob, obchodní název společnosti, IČO a adresa sídla Člena u právnických osob;
     b)  jméno a příjmení kontaktní osoby Člena a její kontaktní údaje – adresu, telefon, email;
     c)  typ členství;
     d)  datum vzniku členství;
     e)  datum zániku členství a jeho právní důvod.
3.  Jakékoliv zápisy a změny do Seznamu provádí Tajemník. Zápis nového Člena či záznam o zániku členství bude proveden ve lhůtě 10 dnů od data předmětné skutečnosti. 
4.  Seznam není veřejný. Seznam v rozsahu jméno a příjmení u fyzické osoby, resp. obchodní název u právnické osoby je však Spolek povinen na požádání předložit kterémukoli Členu Spolku.

Čl. VII.  Orgány Spolku

1.  Orgány Spolku jsou:
     a)  Členské shromáždění
     b)  Představenstvo
     c)  Prezident Spolku
     d)  Odborné rady
2.  Nejvyšším orgánem Spolku je Představenstvo.

Čl. VIII.  Členské shromáždění

1.  Členské shromáždění svolává Představenstvo Spolku dle vlastního uvážení, a to nejméně jednou do roka, nebo na podnět alespoň jedné třetiny Členů Spolku, a to nejpozději do 30 dnů od doručení podnětu Představenstvu.
2.  Pozvánka na Členské shromáždění musí obsahovat:
     a)  výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání Členského shromáždění;
     b)  návrh programu zasedání;
     c)  datum, místo a čas konání zasedání;
     d)  formu setkání. Přípustná je distanční forma setkání prostřednictvím pro Členy volně dostupných elektronických prostředků.
3.  Pozvánka na Členské shromáždění musí být Členu doručena nejpozději 10 dnů před termínem jeho konání. Doručuje se poštou či elektronickou poštou na adresy dle Čl. VI. odst. 2. písm. b).
4.  Jednání Členského shromáždění řídí Prezident Spolku nebo jím pověřený člen Představenstva.
5.  V průběhu jednání Členského shromáždění může kterýkoliv Člen spolku navrhnout zařadit na program jednání další bod. Program může být potom takt doplněn, souhlasí-li s tím prostá většina Členů Spolku účastnících se jednání.
6.  Z jednání Členského shromáždění se vyhotoví zápis. Zápis vyhotoví Tajemník; není-li to možné, pak jiný člen Představenstva Spolku určený Prezidentem Spolku, případně osoba pověřená Členským shromážděním. Zápis ověří minimálně dva členové Představenstva přítomní na jednání; není-li to možné, potom jiní dva Členové Spolku. Zápis je zaslán všem Členům Spolku bez ohledu na jejich účast na jednání Členského shromáždění nejpozději do 30 dnů od data ukončení jednání.
7.  Členské shromáždění kromě práv a povinností vyplývajících z ustanovení příslušného zákona: 
     a)  volí a odvolává členy odborných rad, není-li dále stanoveno jinak;
     b)  schvaluje zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období;
     c)  schvaluje program činnosti Spolku pro následující období;
     d)  schvaluje otázky zásadního významu předložené Představenstvem.

Čl. IX.  Představenstvo a způsob jednání Spolku navenek

1.  Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Spolku. Za Spolek jednají navenek Prezident Spolku, Viceprezident Spolku anebo Tajemník Spolku, a to každý samostatně.
2.  Představenstvo má 6 členů, kterými jsou:
     a)  Prezident Spolku;
     b)  Viceprezident Spolku;
     c)  Předseda Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání;
     d)  Předseda Rady pro mediální komunikaci;
     e)  Předseda Rady pro informační technologie;
     f)  Tajemník Spolku.
3.  V čele Představenstva stojí Prezident Spolku, kterého v nepřítomnosti zastupuje Viceprezident. 
4.  Členem Představenstva se automaticky po svém zvolení stává předseda konkrétní odborné rady. Každá odborná rada také nominuje po jednom konkrétním Členovi Spolku nebo z řad třetích osob do funkcí Prezidenta Spolku, Viceprezidenta Spolku a Tajemníka Spolku. 
5.  Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou vyhrazeny Členskému shromáždění a/nebo jinému orgánu Spolku, zejména pak:
     a)  svolává Členské shromáždění;
     b)  pro jednání Členského shromáždění připravuje program jednání a předkládá zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období, program činnosti Spolku

pro následující období a další otázky zásadního významu, u kterých považuje za potřebné vyjádření Členského shromáždění;
     c)  volí a jmenuje a odvolává Prezidenta, Viceprezidenta a Tajemníka Spolku, není-li dále stanoveno jinak;
     d)  vytváří a schvaluje dokumenty a řídí činnost týkající se interního uspořádání a provozu Spolku; 
     e)  koordinuje činnost Odborných rad;
     f)  určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje Spolku, vytváří a schvaluje plán činnosti Spolku včetně rozpočtu jednotlivých akcí;
     g)  odpovídá za řádné vedení účetnictví a celkové hospodaření Spolku.
6.  Jednání Představenstva svolává Prezident, Viceprezident nebo Tajemník. Pozvánka na zasedání Představenstva se průkazně doručuje členům Představenstva a musí jim být doručena nejpozději 3 dny před termínem jeho konání, ledaže jednání Představenstva nesnese odkladu, v takovém případě lhůta 3 dnů nemusí být dodržena.

Z jednání Představenstva se pořizuje zápis. Zápis obsahující mimo jiné informaci o přítomných členech Představenstva musí být doručen všem členům Představenstva nejpozději do 15 pracovních dnů. U bodů, o kterých se rozhoduje hlasováním, stačí o výsledku hlasování informace, zda byl bod přijat. Jednání Představenstva se považuje za schopné se usnášet a hlasovat pouze pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
7.  Zápis z jednání Představenstva pořizuje Tajemník; v případě jeho nepřítomnosti pak přednostně v pořadí dle jejich přítomnosti předseda Rady pro informační technologie, předseda Rady pro mediální komunikaci, předseda Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání.
8.  V případě rozhodování o volbě a odvolání Prezidenta, Viceprezidenta a Tajemníka Spolku dle odst. 5 Čl. IX. hlasují pouze ti členové Představenstva, kteří jsou předsedy odborných rad. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady pro informační technologie. 
9.  V případě rovnosti hlasů při rozhodování Představenstva, kromě rozhodování dle předchozího odstavce, následuje rozprava a druhé hlasování. Pokud trvá rovnost hlasů, je rozhodujícím hlasem hlas prvního z přítomných členů představenstva v tomto pořadí: Tajemník, předseda Rady pro Informační technologie, předseda Rady pro mediální komunikaci, předseda Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání. 

Čl. X.  Prezident Spolku

1.  Prezident Spolku je představitelem Spolku. Prezident Spolku:
     a)  má právo jednat a podepisovat za Spolek;
     b)  zastupuje Spolek v národních a mezinárodních organizacích nebo pověřuje zastupováním jiného člena Představenstva;
     c)  řídí a koordinuje činnost Představenstva, svolává jeho jednání a řídí je;
     d)  podepisuje rozhodnutí o vyloučení Člena.
2.  Prezident Spolku je volen z osob nominovaných dle odst. 4. Čl. IX., přičemž volen a odvoláván je postupem dle odst. 7 Čl. IX, není-li dále stanoveno jinak.
3.  Funkční období Prezidenta Spolku je 5 let.
4.  Při výkonu svých činností je Prezident Spolku povinen se řídit pokyny a závěry Představenstva.
5.  Funkce Prezidenta Spolku zaniká:
     a)  odvoláním Představenstvem;
     b)  zánikem členství v Představenstvu;
     c)  odstoupením;
     d)  zánikem členství ve Spolku, jedná-li se o Člena Spolku.
6.  Prezident Spolku je oprávněn ze své funkce odstoupit, a to prohlášením s prokazatelným doručením ostatním členům Představenstva. Účinky odstoupení z funkce nastávají uplynutím 60 dnů od doručení oznámení, nebo zvolením nového Prezidenta Spolku, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
7.  Odstoupí-li Prezident Spolku ze své funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení je provedena nominace dle odst. 4. Čl. IX. a do 30 dnů

od nominace následná volba dle odst. 2. tohoto článku. Do doby zvolení nového Prezidenta Spolku vykonává jeho funkci Viceprezident Spolku.
8.  Prezidenta v případě jeho nepřítomnosti včetně důvodů dle odst. 5. tohoto článku zastupuje Viceprezident. Principy volby a zániku funkce Viceprezidenta se řídí ustanoveními platnými pro funkci Prezidenta.

Čl. XI.  Odborné rady

1.  Spolek pro svou činnost zřizuje tyto odborné rady:
     a)  Rada pro vědu, výzkum a vzdělávání;
     b)  Rada pro mediální komunikaci;
     c)  Rada pro informační technologie.
2.  Každá rada má minimálně 3 členy, kteří jsou voleni Členským shromážděním z řad Členů Spolku anebo třetích osob s přihlédnutím k jejich odbornosti dle odst. 6. Čl. III. Stanov, není-li dále stanoveno jinak. Členem rady se kandidát stává okamžikem zvolení, a to až do doby jeho odvolání dle odst. 7. Čl. VIII. Stanov, případně rezignace nebo zániku členství ve Spolku, je-li současně Členem Spolku. 
3.  Není-li dále stanoveno jinak, členové každé rady ze svého středu volí prostou většinou hlasů předsedu a místopředsedu. Předseda rady se současně stává členem Představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu rady v případě jeho nepřítomnosti. 
4.  Předseda rady řídí jednání příslušné rady, pokud si řízení nevyhradil Prezident nebo Viceprezident Spolku. Jednání rady svolává předseda rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda rady anebo předsedou rady určený člen. Pozvánka na zasedání rady se průkazně doručuje členům rady a musí jim být doručena nejpozději 3 dny před termínem jeho konání, ledaže jednání rady nesnese odkladu, v takovém případě lhůta 3 dnů nemusí být dodržena.
5.  Pokud rada rozhoduje hlasováním, rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady.
6.  Odborná rada řídí činnost Spolku ve svěřené oblasti, předkládá Představenstvu návrhy a koordinuje plnění úkolů, které jsou v její gesci.
7.  Pokud odborná rada vystupuje navenek, pak vystupuje vždy jménem Spolku a v souladu s jeho zájmy.
8.  Člen Spolku smí být členem pouze jedné odborné rady s výjimkou dle Čl. IV. odst. 8.
9.  Člen rady je oprávněn na svou účast v radě rezignovat, a to doručením oznámení o rezignaci ostatním členům rady, v případě předsedy rady také Představenstvu. Účinky rezignace nastávají uplynutím 30 dnů od doručení oznámení, nebo zvolením nového člena rady, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.  

Čl. XII.  Pracovní skupiny

1.  Pracovní skupiny Spolku jsou odbornými, expertními a iniciativními orgány pro posuzování otázek souvisejících s činností Spolku a řešení konkrétních úkolů. 
2.  Pracovní skupiny zřizuje Představenstvo Spolku a/nebo Odborné rady Spolku vždy pro realizaci konkrétního úkolu a na dobu omezenou trváním realizace úkolu. Součástí zřízení Pracovní skupiny je zadání úkolu a případné vymezení jeho bližších podmínek.
3.  Počet Pracovních skupin je neomezený.
4.  V čele Pracovní skupiny stojí vedoucí jmenovaný zřizovatelem Pracovní skupiny. 
5.  Náplň práce a její výsledky kontroluje a splnění úkolu schvaluje zřizovatel Pracovní skupiny.
6.  Činnost Pracovní skupiny je ukončena ke dni schválení splnění úkolu, pro jehož realizaci byla zřízena, nebo ukončení činnosti zřizovatelem Pracovní skupiny.

Čl. XIII.  Kancelář

1.  K zajištění řádného a efektivního plnění všech svých funkcí, administrativy a pro podporu činností orgánů Spolku zřizuje Spolek Kancelář.
2.  Činnost Kanceláře řídí Tajemník.
3.  Tajemník Spolku je volen z osob nominovaných dle odst. 4. Čl. IX., přičemž volen a odvoláván je postupem dle odst. 7 Čl. IX, není-li dále stanoveno jinak. 
4.  Funkce Tajemníka Spolku zaniká:
     a)  odvoláním Představenstvem;
     b)  zánikem členství v Představenstvu;
     c)  odstoupením;
     d)  zánikem členství ve Spolku, jedná-li se o Člena Spolku.
5.  Tajemník Spolku je oprávněn ze své funkce odstoupit, a to prohlášením s prokazatelným doručením ostatním členům Představenstva. Účinky odstoupení z funkce nastávají uplynutím 60 dnů od doručení oznámení, nebo zvolením nového Tajemníka Spolku, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
6.  Odstoupí-li Tajemník Spolku ze své funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení je provedena nominace dle odst. 4. Čl. IX. a do 30 dnů

od nominace následná volba dle odst. 2. tohoto článku. Do doby zvolení nového Tajemníka Spolku vykonává jeho funkci zástupce, který je jmenován Představenstvem Spolku. Takto jmenovaný zástupce nemá při hlasování Představenstva platný hlas.

Čl. XIV.  Financování Spolku, hospodaření

1.  Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů Spolku jsou získávány formou:
     a)  členských příspěvků;
     b)  poplatků za pravidelně poskytované služby;
     c)  výnosů za jiné služby;
     d)  výnosů z termínovaných vkladů;
     e)  darů a odkazů;
     f)  dotací.
2.  S prostředky získanými dle předchozího odstavce Spolek hospodaří dle pravidel schválených Představenstvem v souladu s obecně závaznými předpisy. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem, Členové Spolku za jejich splnění neručí.
3.  Spolek vede účetnictví a sestavuje účetní uzávěrku.

Čl. XV.  Zrušení a likvidace Spolku

1.  Zrušení a likvidace Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 
2.  Spolek lze zrušit na základě jednoho z níže uvedených důvodů:
     a)  zrušením na základě rozhodnutí Představenstva;
     b)  fúzí s jinou právnickou osobou;
     c)  pravomocným rozhodnutím soudu;
     d)  z jiného důvodu stanoveného zákonem.
3.  V případě potřeby likvidace Spolku vykonává funkci likvidátora Prezident Spolku.  

Čl. XVI.  Rozhodování per rollam

1.  Všechny orgány Spolku mohou přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání).
2.  Návrh pro posouzení musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, pokud takové jsou k dispozici, a údaj o lhůtě, ve které se má oslovený člen příslušného orgánu Spolku vyjádřit.
3.  Návrh zasílá předseda orgánu Spolku, v jeho nepřítomnosti místopředseda orgánu Spolku anebo předsedou určený člen orgánu Spolku (dále jen „Svolavatel“) písemně; přípustné je také prosté zaslání elektronickou poštou na kontaktní adresu příslušného člena orgánu Spolku. Jedná-li se o Představenstvo, je Svolavatelem Prezident, v jeho nepřítomnosti Viceprezident anebo Prezidentem určený člen Představenstva. Jedná-li se o Členské shromáždění, je Svolavatelem Představenstvo.
4.  Svolavatel, který návrh zasílá, musí oslovit vždy všechny členy příslušného orgánu, jehož je členem. V případě Členského shromáždění musí být vždy osloveni všichni Členové Spolku.
5.  Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. 
6.  Člen příslušného orgánu se vyjadřuje stejným způsobem, jakým mu byl návrh zaslán.
7.  K platnosti hlasování dle tohoto článku se vyžaduje vyjádření člena orgánu Spolku:
     a)  s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí v případě písemného vyjádření;
    b)  jako odpovědní mail na návrh zaslaný prostou elektronickou poštou dle odst. 3. tohoto článku, kde jako příjemce kopie bude uvedena kontaktní adresa hlasovani@kybez.cz, zaslaný elektronickou poštou z vlastní kontaktní mailové adresy příslušného člena orgánu Spolku.
8.  Rozhodnutí je přijato dle příslušných ustanovení o činnosti orgánů Spolku.
9.  Svolavatel, který návrhy k rozhodnutí posílal, oznámí osloveným členům daného orgánu písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

Čl. XVII.  Společná a závěrečná ustanovení

1.  Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
2.  Kterýkoliv člen jakéhokoliv Spolku může být do své funkce zvolen či jmenován opakovaně.
3.  Orgány Spolku pořizují ze svých jednání zpravidla zápis. Rozhodují-li o záležitostech, ve kterých je vyžadována většina hlasů všech členů daného orgánu, musí orgán takovýto zápis pořídit.
4.  V případě rovnosti hlasů při jakémkoliv hlasování rozhoduje, připouštějí-li to jiná ustanovení těchto Stanov, hlas Prezidenta Spolku.
5.  Každá změna Stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení Členským shromážděním, nestanoví-li rozhodnutí o změněn Stanov jinak.
6.  Představenstvo je povinno po každé změně Stanov ve lhůtě 30 dnů:
     a)  vyhotovit jejich úplné znění a zaslat každému Členovi Spolku po jednom jejich vyhotovení;
     b)  podat návrh na zápis změny Stanov do příslušného veřejného rejstříku.
7.  U termínů uvedených ve Stanovách jako počet dnů se vždy rozumí kalendářní dny, pokud není uvedeno jinak.
8.  Pokud je kdekoliv v textu uvedeno "písemně", rozumí se tím buď listinná podoba dokumentu, nebo jeho elektronická podoba opatřená zaručeným elektronickým podpisem zaslaná elektronickými prostředky.
9.  Veškerá jednání Představenstva a odborných rad, včetně přijímání usnesení a rozhodování, je přípustné uskutečnit distanční formou prostřednictvím pro jejich členy volně dostupných elektronických prostředků. Pravidla pro uskutečnění takových jednání uvedených orgánů Spolku a přijímání jejich usnesení stanoví vždy Svolavatel takového konkrétního jednání. 
10.  Připouští se korespondenční hlasování pro všechna zasedání orgánů Spolku a Členské shromáždění.
11.  Pro první obsazení jednotlivých orgánů Spolku platí, že pravidla pro jejich nominaci ani volbu uvedená výše v těchto Stanovách se neuplatní, neboť o prvním obsazení jednotlivých orgánů Spolku rozhoduje ustavující schůze Spolku. 

 

V Praze, dne 12. 02. 2021

bottom of page